Курс по френски език за възрастни

Курс по френски език за възрастни

Курс по френски език за възрастни

Курсовете по френски език в ЕФ ЕЛ СИ се провеждат по учебнaта системa:
Курс по френски език за възрастни
Това е най-новата и бързо налагаща се система за обучение по френски език, разработена по критериите и стандартите на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР).

Тя включва учебник, учебна тетрадка, CD, тестове и материали за допълнителна работа. Разработена е в четири нива, които граматически обхващат материал от DELF (A1) до DALF (B2) и засягат както ежедневни теми, така и делови, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.

Курсовете по системата ALTER EGO са с продължителност от 100 учебни часа. Учебният материал във всяко ниво е тематично структуриран в 9 урока, всеки от които е съставен от няколко основни компонента: четене, слушане, писане, говорене, лексика, граматика. Многобройните автентични и разнообразни материали за слушане и текстове в различен стил като интервюта, радиопредавания, слушателски игри и литературни сцени помагат за усъвършенстването на езиковите умения. Курсистите упражняват различни стратегии на слушане, както и уменията си за писане чрез разказване на реално преживени или измислени истории. Разиграването на различни ситуации от ежедневието допълнително стимулира учащите да упражняват говорните си умения и да научават нови изразни средства. Благодарение на разнообразните допълнителни средства и пособия, използвани в курсовете, курсистите ще придобият и обогатят своите познания за Франция, ще се докоснат до духа на тази прекрасна страна, нейните традиции, култура, цивилизация, история, както и историята на френската литература.

В края на всеки урок е представена накратко основната граматика.
В края на всеки курс участниците полагат финален тест. При успешното му преминаване се издава сертификат за достигнато ниво на езика.

Системата ALTER EGO подготвя за изпитите:
• DELF JUNIORS* (DELF Juniors A1, A2, B1 и B2): за ученици от 12 до 18 г.
• ELF TOUS PUBLICS (DELF A1, A2, B1 и B2): за възрастни над 18 г.
* Изпитът DELF Juniors не се различава по трудност от изпита DELF Tous publics, освен в тематиката, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите.

Курс по френски език за възрастни в Еф Ел СиФренски език за начинаещи ALTER EGOФренски език за начинаещи ALTER EGO
Учебнa системa по френски език за начинаещи ALTER EGO 1 и ALTER EGO 2 е подходяща е както за юноши от 16 до 18-годишна възраст, така и за възрастни. Изготвена е съгласно препоръките на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), като се набляга на иновативните методи, интерактивната дейност, взаимното оценяване и на самостоятелната работа.

Учебният курс по френски език започва с изучаване на фонетичните особености на езика и произношението. Курсистите ще се научат да общуват с основни изрази, свързани със самите тях, тяхното семейство и непосредственото им обкръжение: поздравяване, запознанство, разказване за себе си (националност, професия), описване външността на човек. Също така ще се научат да задават прости въпроси и да отговарят на такива при непосредствена необходимост или позната тематика.

В граматичния материал се включват трите времеви форми на глаголите, спрежението на основните спомагателни глаголи в сегашно време, сложно минало свършено и минало несвършено време. Въвежда се и бъдеще време и „subjonctif“. Разговорната френска реч е представена с теми, отнасящи се до чувствата, облеклото и модата, жилището (предмети от бита) и др.

Френски език за начинаещи ALTER EGO 2В това ниво се разглеждат теми като: спорт, архитектура, изкуства, екология, наука и образование, театър, кино, паметници, пари.

Курсистите ще се научат да разбират същественото на ясен стандартен език по познати теми и актуални теми, информация от радио и телевизионни предавания, когато се говори сравнително бавно и ясно, както и текстове, описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Те ще могат да участват в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието, както и кратко да изразяват и аргументират мнението си и да съставят несложен свързан текст на познати теми.

В граматичния материал се включват условно наклонение, подчинително наклонение, съгласуване на времената, страдателен залог, основи на синтаксиса.

Учебна система по френски език за напреднали ALTER EGO 3 и ALTER EGO 4 е подходяща както за юноши от 16 до 18-годишна възраст, така и за възрастни. Изготвена е съгласно препоръките на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), като се набляга на иновативните методи, интерактивната дейност, взаимното оценяване и на самостоятелната работа.

Френски език за начинаещи ALTER EGO 3В това ниво курсистите ще усъвършенстват комуникативните стратегии и тактики относно тяхната рецептивна и продуктивна компетентност по писмена и устна реч, както и умението да използват езика като средство за общуване в разнообразни комуникативни ситуации: участие в дискусии и семинари, разбиране на лекции и реферати, изказвания на културни и обществено-политически теми, самостоятелно създаване на резюме, анотация, реферат, текстове с аргументация; водене на бележки; разработване на описателни, информативни, наративни, аргументативни текстове и др.; разбиране, тълкуване и анализ на текстови разновидности, езиковите средства и различни културни и поведенчески модели.

В учебния материал се включва широк спектър от интересно подбрани теми за дискусии, като например: ежедневие; литература, музика и изкуства; екология; общество и медии и т.н. Разнообразното поднасяне на отделните теми в методическо отношение стимулира развитието на комуникативните тактики на постижение и като цяло се обогатява социолингвистичната и прагматичната компетенция на курсистите.

Френски език за начинаещи ALTER EGO 4В това ниво курсистите ще усъвършенстват знанията си в областта на френската граматика и лексика. Те ще се научат да разграничават в детайли езиковите регистри на френския език и да си служат с тях, както и да познават в детайли словообразувателните модели на френския език.

Това ниво включва текстове по актуални теми, задачи за разговор и дискусии, а граматичните упражнения са насочени към усъвършенстване на умението за изразяване на мнение, за нюансиране на изказа и на писмената реч.

След завършване на това ниво, курсистите ще могат да използват придобитата езикова, стратегическа и социо-културна компетентност за адекватното си участие в различни комуникативни ситуации: семинари, реферати, лекции, дискусии по разнообразни теми, бизнес срещи, мероприятия и др, като ясно изразяват своите идеи и мнения. Курсистите ще могат да разработват писмено текстове с добра аргументация и адекватно излагане на идеи; да разбират съдържанието на различни по вид и тип текстове; да работят свободно с текстове от публицистичен, научнопопулярен и художествен стил, както и да разбират при слушане текстове в естествени условия на комуникация.

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка